Valimoiden ympäristöhaasteet

Valimoiden yksi isoimmista haasteista ja ongelmista on ollut kertakäyttömuoteista jäävän valuhiekan loppusijoittaminen. Valimon valmistaessa valukappaleita, syntyy keskimääräisesti yhtä paljon jätehiekkaa, kuin valmiita valutuotteita. Ja tämä on paljon! Hiekan kierrättämiseen on useita eri tekniikoita, mutta niitä hyödynnetään varsin vähän valimoteollisuudessa, johtuen menetelmien kalliista investointikustannuksesta ja riittämättömästä kapasiteetista. Tämän takia Finn Recycling kehitti oman, ainutlaatuisen tekniikan, eli hiekan elvytysprosessin.

Tavoite ja tarkoitus on kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan kasvattaa mineraalien uusiokäyttöä ja näin korvata neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Ympäristöystävällinen ja kestävä valimoprosessi on kaikkien etu, minkä vuoksi tarvitaan jatkuvasti kehittyviä, erilaisia ratkaisuja joilla voidaan viedä jätehiekan kierrätys mahdollisimman pitkälle.

Neitseellinen raaka-aine voidaan korvata puhdistetulla hiekalla

Vaikka valimoalalla käytetään jo merkittävissä määrin kierrätettyä metalliraaka-ainetta, on muottihiekka lähes poikkeuksetta neitseellistä raaka-ainetta. Tämä neitseellinen hiekka tuotetaan ulkomailla, rahdataan laivalla Suomeen, rekalla asiakkaalle ja valimoprosessin jälkeen hävitetään kaatopaikalle. Tämä erittäin ympäristöä rasittava prosessi voidaan nyt korvata käyttämällä elvytettyä hiekkaa: hiekka kuljetetaan valimolta elvytyslaitokselle, mistä se kuljetetaan puhdistamisprosessin jälkeen jatkokäyttöön valimoille, teollisuuteen tai voimalaitoksille esimerkiksi uudeksi raaka-ainemateriaaliksi.

 

Jos koko Suomen valualan hiekankäyttö siirtyisi termiseen elvytykseen, vähentäisimme CO2-päästöjä yli 13 miljoonaa kiloa. Se tarkoittaa yli 140 matkaa henkilöautolla kuuhun ja takaisin!

 

Mikäli ylijäävää valuhiekkaa ei kierrätetä, se menee kaatopaikalle jätteenä, koska siinä on liukenemattomia sideaineita. Elvytyksessä sideaineita poistetaan hiekasta, jonka ansiosta hiekka voidaan uusiokäyttää, jätteen määrä vähenee oleellisesti ja myös valimoiden hiekkakustannukset pienenevät. Samalla tietenkin säästetään maailman rajallisia luonnonvaroja, kun neitseellistä kvartsihiekkaa ei tarvitse kaivaa samoissa määrin.

Mineraaliset sivuvirrat hyötykäyttöön

Mineraaliset materiaalit ovat kiinteitä kemiallisia yhdisteitä, joita esiintyy puhtaina luonnossa. Esimerkiksi oksidit, silikaatit ja karbonaatit ovat näitä luonnosta löydettäviä mineraalisia materiaaleja. Monet näistä yhdisteistä ovat sellaisia, että niitä valmistetaan myös teollisesti ja toisaalta teolliset prosessit, kuten esimerkiksi metallien talteenottoprosessit, muokkaavat mineraalisten materiaalien koostumusta. Mineraalisia materiaaleja käytetään runsaasti eri teollisuuden aloilla sellaisenaan (leijupetiprosessit, leikkuuprosessit, vedenkäsittely, rakennusteollisuus) ja erityyppisillä sideaineilla käsiteltynä (valimoteollisuus, rakennusteollisuus). Toisaalta teollisuus tuottaa runsaasti mineraalisia sivuvirtoja, jotka päätyvät joko maantäyttöön tai jätteeksi.

Finn Recycling Oy:n tavoitteena on kehittää uusien innovaatioiden avulla mineraalisten sivuvirtojen hyödyntämistä teollisissa sovelluksissa. Näin saataisiin korvattua teollisesti valmistettuja synteettisiä ja usein maahantuotuja raaka-aineita. Samalla saataisiin kaupallistettua uusia kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja kehitettyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Finn Recycling Oy on kehittämässä puhtaita kierrätysratkaisuja voimalaitosteollisuudelle, valimoteollisuudelle sekä vesileikkausteollisuudelle. Puhtailla ratkaisuilla, eli cleantechilla, tarkoitetaan tuotteita, palveluja, prosesseja ja kokonaisia konsepteja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön. Puhtailla ratkaisuilla vastataan globaaleihin ympäristöhaasteisiin kuten ympäristön pilaantumiseen, ilmastonmuutokseen ja resurssien riittävyyteen. Samalla ne parantavat teollisuuden ja palveluiden kilpailukykyä materiaalien, energian ja muiden resurssien tehokkaan käytön myötä. Lue lisää cleantechista ja muista toimialan trendeistä!

Edelleen jatkuvalla kokeilulla, oppimisella ja kehittämisellä olemme saaneet toteutettua merkittävää teollisen symbioosin esimerkkiä. Näin voimme omalta osaltamme tukea kestävää kehitystä ja ympäristön säästämistä!

Finn Recycling Oy on ollut mukana esimerkiksi seuraavissa ympäristöprojekteissa:

  • Kiertovalu (yhteistyössä Business Finland)
  • Green Foundry (yhteistyössä EU Life)
  • Hiekkaprinttauksen monipuolistaminen (yhteistyössä Aalto-yliopisto)
  • Bauksiitista kromiitin korvaaja (yhteistyössä Aalto-yliopisto + muita toimijoita)
  • Valimoiden BAT-dokumentin päivitys (yhteistyössä Euroopan Komissio)

Voit lukea lisää näistä projekteista ja hankkeista tästä tiedostosta.