Gjuteriernas miljöutmaningar

För gjuterierna har en av de största utmaningarna och ett av de största problemen varit deponering av gjuterisanden som använts i engångsformarna. När gjuteriet tillverkar gjutstycken uppstår i genomsnitt lika mycket avfallssand som färdiga gjutna produkter. Och det är mycket! Sand kan återvinnas med flera tekniker, men dessa utnyttjas mycket litet i gjutningsindustrin på grund av höga investeringskostnader och otillräcklig kapacitet. Därför utvecklade Finn Recycling en egen unik teknik, dvs. en process för återvinning av sand.

Målet och syftet är att utveckla nya innovativa lösningar som kan användas för att öka återanvändningen av mineraler och på så sätt ersätta användningen av nya naturresurser. En miljövänlig och hållbar gjuteriprocess gagnar alla och därför behövs olika lösningar som ständigt utvecklas och som kan användas för att återvinna avfallssand i så hög grad som möjligt.

Nya råvaror kan ersättas med renad sand

Även om återvunna metallråvaror redan används i gjuteribranschen i betydande omfattning är formsand nästan utan undantag nysand. Denna nysand produceras utomlands, fraktas med båt till Finland, med långtradare till kunden och efter gjuteriprocessen forslas den till en avstjälpningsplats som avfall. Denna process, som belastar miljön kraftigt, kan nu ersättas genom att använda återvunnen sand: sanden transporteras från gjuteriet till återvinningsanläggningen och därifrån efter reningsprocessen till gjuterier, industrin eller kraftverk för att återanvändas till exempel som ny råvara.

 

Om hela Finlands gjuteribransch skulle övergå till termisk återvinning av sand skulle vi minska koldioxidutsläppen med över 13 miljoner kilo. Det motsvarar mer än 140 resor med personbil till månen och tillbaka!

 

Om den överflödiga gjutsanden inte återvinns forslas den till avstjälpningsplatsen som avfall eftersom den innehåller olösliga bindemedel. Vid återvinningen avlägsnas bindemedlen ur sanden, vilket gör att sanden kan återanvändas. Dessutom minskar avfallsmängden betydligt och även gjuteriernas sandkostnader minskar. Samtidigt sparar man självfallet in världens begränsade naturresurser då det inte är nödvändigt att gräva ny kvartssand i samma omfattning.

Återvinning av mineraliska sidoflöden

Mineraliska material är fasta kemiska föreningar som förekommer rena i naturen. Exempel på mineraliska material som finns i naturen är oxider, silikater och karbonater. Många av dessa föreningar tillverkas även industriellt. Å andra sidan ändrar industriella processer, till exempel processerna för tillvaratagning av metaller, de mineraliska materialens sammansättning. Mineraliska material används i stor omfattning i olika branscher inom industrin som sådan (fluidbäddprocesser, skärningsprocesser, vattenberedning, byggindustrin) och behandlad med olika slags bindemedel (gjuteriindustrin, byggindustrin). Å andra sidan producerar industrin en stor mängd mineraliska sidoflöden som antingen används som fylljord eller blir avfall.

Finn Recycling Oy har som mål att med hjälp av nya innovationer kunna utnyttja mineraliska sidoflöden i industriella tillämpningar. På så sätt kunde industriellt tillverkade syntetiska och ofta importerade råvaror ersättas. Samtidigt skulle man kunna kommersialisera nya produkter som baserar sig på cirkulär ekonomi och utveckla nya affärsverksamhetsmöjligheter.

Finn Recycling Oy utvecklar som bäst rena återvinningslösningar för kraftverksindustrin, gjuteriindustrin och vattenskärningsindustrin. Med rena lösningar, dvs. cleantech, avses produkter, tjänster, processer och kompletta koncept som främjar en hållbar användning av naturresurser och minskar miljöutsläpp. Med rena lösningar kan man tillgodose de globala miljöutmaningarna som till exempel miljöförstöring, klimatförändring och tillräckliga resurser. Samtidigt förbättrar de industrins och tjänsternas konkurrenskraft i och med att materialen, energin och de övriga resurserna kan användas effektivt. Läs mer om cleantech och andra trender i branschen!

Genom fortgående experiment, lärande och utveckling har vi kunnat förverkliga ett viktigt exempel på industriell symbios. På detta sätt kan vi bidra till att stödja hållbar utveckling och skona miljön!

Finn Recycling Oy har till exempel deltagit i följande miljöprojekt:

  • Cirkulär gjutning (i samarbete med Business Finland)
  • Green Foundry (i samarbete med EU Life)
  • Mångsidigare sandprinting (i samarbete med Aalto-universitetet)
  • Bauxit som ersättare av kromit (i samarbete med Aalto-universitetet + andra aktörer)
  • Uppdatering av gjuteriernas BAT-dokument (i samarbete med Europeiska kommissionen)

Denna fil innehåller mer information om dessa projekt.